Tržby za vlastné výkony a tovar podľa SK NACE Rev. 2 - mesačne [pm0001ms]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/pm0001ms/pm0001ms_rok/pm0001ms_mes/pm0001ms_ukaz?lang&type

Aktualizácia: 14. 03. 2023

[pm0001ms_rok] Popis dimenzie

[pm0001ms_mes] Popis dimenzie

[pm0001ms_ukaz] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: