Vybrané ukazovatele pohybu obyvateľstva v SR [om2801ms]

Definícia štruktúry požiadavky:

https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/om2801ms/om2801ms_rok/om2801ms_mes/om2801ms_ukaz?lang&type

Aktualizácia: 28. 03. 2024

[om2801ms_rok] Popis dimenzie

[om2801ms_mes] Popis dimenzie

[om2801ms_ukaz] Popis dimenzie

Jazyk: 
Výstupný formát: